Who opened the cookie jar!?

Who opened the cookie jar!?